Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามร้านอาหารรถเมล์

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามร้านอาหารรถเมล์
สถานีต่อ 197ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Rotme Restaurant
ไปถึง ตรงข้ามร้านอาหารรถเมล์ จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามร้านอาหารรถเมล์ ไปถึง: