Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามตลาดรุ่งเจริญ(พัฒนาการ1)

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามตลาดรุ่งเจริญ(พัฒนาการ1)
สถานีต่อ 35, 62ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Rung Charoen Market
ไปถึง ตรงข้ามตลาดรุ่งเจริญ(พัฒนาการ1) จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามตลาดรุ่งเจริญ(พัฒนาการ1) ไปถึง: