Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามซอยท่าทราย

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามซอยท่าทราย
สถานีต่อ 20ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Tatary
ไปถึง ตรงข้ามซอยท่าทราย จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามซอยท่าทราย ไปถึง: