Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามการประปามีนบุรี

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามการประปามีนบุรี
สถานีต่อ 113, 131, 168, 514, 525, 526, 514 (G59E)ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Metropolitan Waterworks Authority Minburi
ไปถึง ตรงข้ามการประปามีนบุรี จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามการประปามีนบุรี ไปถึง: