Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามกองสลาก

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามกองสลาก
สถานีต่อ 2, 3, 6, 9, 15, 30, 32, 35, 42, 44, 47, 59, 60, 70, 79, 80, 124, 127, 157, 171, 183, 203, 503, 509, 516, 203 ปอ.ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Kong Salak
ไปถึง ตรงข้ามกองสลาก จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามกองสลาก ไปถึง: