Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามกระทรวงคมนาคม

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามกระทรวงคมนาคม
สถานีต่อ 70, 157, 509ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Ministry Of Transport
ไปถึง ตรงข้ามกระทรวงคมนาคม จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามกระทรวงคมนาคม ไปถึง: