Bangkok Bus Icon

ซีพีทาวเวอร์

ชื่อของสถานี: ซีพีทาวเวอร์
สถานีต่อ 15, 76, 77, 115, 172, 177, 504, 514, 547, 514 (G59E)ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Cp Tower
ไปถึง ซีพีทาวเวอร์ จากสถานที่:

จากสถานที่ ซีพีทาวเวอร์ ไปถึง: