Bangkok Bus Icon

ซาฟารีเวิลด์

ชื่อของสถานี: ซาฟารีเวิลด์
สถานีต่อ 197ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Safari World
ไปถึง ซาฟารีเวิลด์ จากสถานที่:

จากสถานที่ ซาฟารีเวิลด์ ไปถึง: