Bangkok Bus Icon

ซอยอายิโนโมโต๊ะ

ชื่อของสถานี: ซอยอายิโนโมโต๊ะ
สถานีต่อ 20ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Soi A Yi No Mo To
ไปถึง ซอยอายิโนโมโต๊ะ จากสถานที่:

จากสถานที่ ซอยอายิโนโมโต๊ะ ไปถึง: