Bangkok Bus Icon

จันทร์พริ้ง

ชื่อของสถานี: จันทร์พริ้ง
สถานีต่อ 17, 68, 76, 85, 101, 105, 140, 141, 142, 147, 169, 172, 558, 720ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Chan Phring
ไปถึง จันทร์พริ้ง จากสถานที่:

จากสถานที่ จันทร์พริ้ง ไปถึง: