Bangkok Bus Icon

กระทรวงอุตสาหกรรม

ชื่อของสถานี: กระทรวงอุตสาหกรรม
สถานีต่อ 8, 44, 67, 92, 97, 157, 171ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Ministry Of Industry
ไปถึง กระทรวงอุตสาหกรรม จากสถานที่:

จากสถานที่ กระทรวงอุตสาหกรรม ไปถึง: