Bangkok Bus Icon

กระทรวงศึกษาธิการ

ชื่อของสถานี: กระทรวงศึกษาธิการ
สถานีต่อ 70, 157, 503, 509ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Ministry Of Education
ไปถึง กระทรวงศึกษาธิการ จากสถานที่:

จากสถานที่ กระทรวงศึกษาธิการ ไปถึง: