Bangkok Bus Icon

โรงเรียนโรจนนิมิตวิทยา

ชื่อของสถานี: โรงเรียนโรจนนิมิตวิทยา
สถานีต่อ 17, 88ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Rojnimith Wittaya School
ไปถึง โรงเรียนโรจนนิมิตวิทยา จากสถานที่:

จากสถานที่ โรงเรียนโรจนนิมิตวิทยา ไปถึง: