Bangkok Bus Icon

โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี

ชื่อของสถานี: โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี
สถานีต่อ 7, 80, 81, 84, 91, 123, 157, 165, 183, 189, 547, 80ก, 84ก, 91กชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Amnuaysilpa Dhonburi School
ไปถึง โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี จากสถานที่:

จากสถานที่ โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี ไปถึง: