Bangkok Bus Icon

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน

ชื่อของสถานี: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน
สถานีต่อ 16, 141ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Patumwan Demonstration School
ไปถึง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน จากสถานที่:

จากสถานที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน ไปถึง: