Bangkok Bus Icon

โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

ชื่อของสถานี: โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
สถานีต่อ 27, 58, 113, 131, 168, 514, 519, 525, 526, 26ก, 514 (G59E)

ใกล้กับ
ท่าเรือเขตมีนบุรี: เรือไฟฟ้าคลองแสนแสบชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Satri Sethabut Bamphen School
ไปถึง โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ จากสถานที่:

จากสถานที่ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ไปถึง: