Bangkok Bus Icon

โรงพยาบาลธนบุรี 2

ชื่อของสถานี: โรงพยาบาลธนบุรี 2
สถานีต่อ 79, 123, 124, 125, 146, 149, 170, 183, 515, 539, 556ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Thonburi Hospital 2
ไปถึง โรงพยาบาลธนบุรี 2 จากสถานที่:

จากสถานที่ โรงพยาบาลธนบุรี 2 ไปถึง: