Bangkok Bus Icon

โรงพยาบาลจุฬา

ชื่อของสถานี: โรงพยาบาลจุฬา
สถานีต่อ 16ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Chula Hospital
ไปถึง โรงพยาบาลจุฬา จากสถานที่:

จากสถานที่ โรงพยาบาลจุฬา ไปถึง: