Bangkok Bus Icon

อมรชัย 4,บริษัท เซ็นทรัลกลาส จำกัด

ชื่อของสถานี: อมรชัย 4,บริษัท เซ็นทรัลกลาส จำกัด
สถานีต่อ 68, 76, 85, 105, 140, 141, 142ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Amonchai
ไปถึง อมรชัย 4,บริษัท เซ็นทรัลกลาส จำกัด จากสถานที่:

จากสถานที่ อมรชัย 4,บริษัท เซ็นทรัลกลาส จำกัด ไปถึง: