Bangkok Bus Icon

อมรชัย 4

ชื่อของสถานี: อมรชัย 4
สถานีต่อ 68, 76, 85, 105, 140, 141, 142ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Amon Chai 4
ไปถึง อมรชัย 4 จากสถานที่:

จากสถานที่ อมรชัย 4 ไปถึง: