Bangkok Bus Icon

หมู่บ้านรื่นฤดี6ตรงข้ามหมู่บ้านบุรีรมย์ 2

ชื่อของสถานี: หมู่บ้านรื่นฤดี6ตรงข้ามหมู่บ้านบุรีรมย์ 2
สถานีต่อ 197ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Buriram Village 2
ไปถึง หมู่บ้านรื่นฤดี6ตรงข้ามหมู่บ้านบุรีรมย์ 2 จากสถานที่:

จากสถานที่ หมู่บ้านรื่นฤดี6ตรงข้ามหมู่บ้านบุรีรมย์ 2 ไปถึง: