Bangkok Bus Icon

หมู่บ้านรัดดารมย์ตรงข้ามนนทบุรีซอย 2

ชื่อของสถานี: หมู่บ้านรัดดารมย์ตรงข้ามนนทบุรีซอย 2
สถานีต่อ 24, 66, 70ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Muban Patsorn
ไปถึง หมู่บ้านรัดดารมย์ตรงข้ามนนทบุรีซอย 2 จากสถานที่:

จากสถานที่ หมู่บ้านรัดดารมย์ตรงข้ามนนทบุรีซอย 2 ไปถึง: