Bangkok Bus Icon

สถานทูตจีน

ชื่อของสถานี: สถานทูตจีน
สถานีต่อ 73, 74, 136, 137, 172, 179, 185, 206, 514, 517, 73กชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Embassy Of China
ไปถึง สถานทูตจีน จากสถานที่:

จากสถานที่ สถานทูตจีน ไปถึง: