Bangkok Bus Icon

ศูนย์การค้าวรรัตน์

ชื่อของสถานี: ศูนย์การค้าวรรัตน์
สถานีต่อ 62ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Wararat Shoppositeing Center
ไปถึง ศูนย์การค้าวรรัตน์ จากสถานที่:

จากสถานที่ ศูนย์การค้าวรรัตน์ ไปถึง: