Bangkok Bus Icon

วัดอัมพวา

ชื่อของสถานี: วัดอัมพวา
สถานีต่อ 42, 57, 68, 80, 81, 91, 108, 146, 157, 171, 509ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Wat Ampawa
ไปถึง วัดอัมพวา จากสถานที่:

จากสถานที่ วัดอัมพวา ไปถึง: