Bangkok Bus Icon

ลาดยาว,ตรงข้ามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)

ชื่อของสถานี: ลาดยาว,ตรงข้ามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
สถานีต่อ 522ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Latyoa
ไปถึง ลาดยาว,ตรงข้ามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) จากสถานที่:

จากสถานที่ ลาดยาว,ตรงข้ามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) ไปถึง: