Bangkok Bus Icon

มัสยิดฮิดาย่าตุ้ลอิสลามียะห์

ชื่อของสถานี: มัสยิดฮิดาย่าตุ้ลอิสลามียะห์
สถานีต่อ 525ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Matsayit Hi Da Ya Tun It La Mi Ya
ไปถึง มัสยิดฮิดาย่าตุ้ลอิสลามียะห์ จากสถานที่:

จากสถานที่ มัสยิดฮิดาย่าตุ้ลอิสลามียะห์ ไปถึง: