Bangkok Bus Icon

ฟาร์มรุ่งรักษ์ (ซอยละอองศรี)

ชื่อของสถานี: ฟาร์มรุ่งรักษ์ (ซอยละอองศรี)
สถานีต่อ 80, 81, 84, 123, 157, 165, 183, 189, 547, 80ก, 84กชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Rungrak Farm
ไปถึง ฟาร์มรุ่งรักษ์ (ซอยละอองศรี) จากสถานที่:

จากสถานที่ ฟาร์มรุ่งรักษ์ (ซอยละอองศรี) ไปถึง: