Bangkok Bus Icon

พระอาทิตย์

ชื่อของสถานี: พระอาทิตย์
สถานีต่อ A4, S1, 3, 9, 15, 30, 32, 33, 43, 53, 64, 65, 70, 524ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Phra Athit
ไปถึง พระอาทิตย์ จากสถานที่:

จากสถานที่ พระอาทิตย์ ไปถึง: