Bangkok Bus Icon

ปั๊มน้ำมัน Esso

ชื่อของสถานี: ปั๊มน้ำมัน Esso
สถานีต่อ 30, 32, 33, 64, 65, 90, 97, 117, 203, 543ก, 203 ปอ.ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Pamnam Man Esso
ไปถึง ปั๊มน้ำมัน Esso จากสถานที่:

จากสถานที่ ปั๊มน้ำมัน Esso ไปถึง: