Bangkok Bus Icon

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชันแนลทาวเวอร์

ชื่อของสถานี: บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชันแนลทาวเวอร์
สถานีต่อ 51, 52, 150, 166ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Company Jasmine International Tower.
ไปถึง บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชันแนลทาวเวอร์ จากสถานที่:

จากสถานที่ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชันแนลทาวเวอร์ ไปถึง: