Bangkok Bus Icon

ต่างระดับราชพฤกษ์-บรมราชชนนี 2

ชื่อของสถานี: ต่างระดับราชพฤกษ์-บรมราชชนนี 2
สถานีต่อ 89ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Ratchapreuk-Borommaratchachonnani Intersection Stop 2
ไปถึง ต่างระดับราชพฤกษ์-บรมราชชนนี 2 จากสถานที่:

จากสถานที่ ต่างระดับราชพฤกษ์-บรมราชชนนี 2 ไปถึง: