Bangkok Bus Icon

ต่างระดับราชพฤกษ์-บรมราชชนนี 1

ชื่อของสถานี: ต่างระดับราชพฤกษ์-บรมราชชนนี 1
สถานีต่อ 28, 35, 66, 79, 123, 124, 125, 127, 149, 170, 177, 183, 507, 511, 515, 516, 539, 542, 556ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Ratchapreuk-Borommaratchachonnani Intersection Stop 1
ไปถึง ต่างระดับราชพฤกษ์-บรมราชชนนี 1 จากสถานที่:

จากสถานที่ ต่างระดับราชพฤกษ์-บรมราชชนนี 1 ไปถึง: