Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามโรงเรียนเจริญผล

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามโรงเรียนเจริญผล
สถานีต่อ 51, 59, 150, 524, 554, 95กชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Charoenpol School
ไปถึง ตรงข้ามโรงเรียนเจริญผล จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามโรงเรียนเจริญผล ไปถึง: