Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามโรงเรียนบางกอกศึกษา

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามโรงเรียนบางกอกศึกษา
สถานีต่อ 8, 27, 44, 92, 95, 96, 122, 126, 137, 145, 151, 156, 172, 178, 182, 191, 502, 514, 545, 73ก, 514 (G59E)ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Bangkok Suksa School
ไปถึง ตรงข้ามโรงเรียนบางกอกศึกษา จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามโรงเรียนบางกอกศึกษา ไปถึง: