Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามโรงเรียนกุลศิริ

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามโรงเรียนกุลศิริ
สถานีต่อ 20, 88, 167ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Kulsiri School
ไปถึง ตรงข้ามโรงเรียนกุลศิริ จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามโรงเรียนกุลศิริ ไปถึง: