Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามโรงสีขาว,ซอยสันติสุข 40

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามโรงสีขาว,ซอยสันติสุข 40
สถานีต่อ 131ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Rice, 40 Soi Peace.
ไปถึง ตรงข้ามโรงสีขาว,ซอยสันติสุข 40 จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามโรงสีขาว,ซอยสันติสุข 40 ไปถึง: