Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามแม็คโครจรัญสนิทวงศ์

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามแม็คโครจรัญสนิทวงศ์
สถานีต่อ 40, 42, 57, 68, 80, 108, 171, 509ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Makro Charansanitwong
ไปถึง ตรงข้ามแม็คโครจรัญสนิทวงศ์ จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามแม็คโครจรัญสนิทวงศ์ ไปถึง: