Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามเอสซีปาร์ค

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามเอสซีปาร์ค
สถานีต่อ 36กชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Scpask
ไปถึง ตรงข้ามเอสซีปาร์ค จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามเอสซีปาร์ค ไปถึง: