Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามอาคารtpi

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามอาคารtpi
สถานีต่อ 22, 62ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Tpi Building
ไปถึง ตรงข้ามอาคารtpi จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามอาคารtpi ไปถึง: