Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามองค์การสหประชาชาติ

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามองค์การสหประชาชาติ
สถานีต่อ 70, 157, 503, 509ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite United Nations
ไปถึง ตรงข้ามองค์การสหประชาชาติ จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามองค์การสหประชาชาติ ไปถึง: