Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามหมู่บ้านไอลีฟทาวน์ 1

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามหมู่บ้านไอลีฟทาวน์ 1
สถานีต่อ 88ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite I Leaf Town 1 Village
ไปถึง ตรงข้ามหมู่บ้านไอลีฟทาวน์ 1 จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามหมู่บ้านไอลีฟทาวน์ 1 ไปถึง: