Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามศูนย์อภิบาลคามิลเลียน

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามศูนย์อภิบาลคามิลเลียน
สถานีต่อ 517ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Pastoral And Serious Illness
ไปถึง ตรงข้ามศูนย์อภิบาลคามิลเลียน จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ไปถึง: