Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามศูนย์บริการสาธารณสุข 4

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามศูนย์บริการสาธารณสุข 4
สถานีต่อ 12, 13, 36, 54, 117, 204, 36กชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Health Center 4
ไปถึง ตรงข้ามศูนย์บริการสาธารณสุข 4 จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ไปถึง: