Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามศูนย์การค้าวรรัตน์

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามศูนย์การค้าวรรัตน์
สถานีต่อ 62ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Worarat Shoppositeing Center
ไปถึง ตรงข้ามศูนย์การค้าวรรัตน์ จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามศูนย์การค้าวรรัตน์ ไปถึง: