Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามวัดกก

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามวัดกก
สถานีต่อ 17, 68, 76, 85, 105, 140, 141, 142, 172, 558, 720ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Wat Kok
ไปถึง ตรงข้ามวัดกก จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามวัดกก ไปถึง: