Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามร้านชัยการช่าง

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามร้านชัยการช่าง
สถานีต่อ 88ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Chai Kan Chang
ไปถึง ตรงข้ามร้านชัยการช่าง จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามร้านชัยการช่าง ไปถึง: