Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
สถานีต่อ 38, 136, 185ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Srinakarinwirot University (Asok Montri Road)
ไปถึง ตรงข้ามมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ไปถึง: