Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามซาฟารีเวิลด์

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามซาฟารีเวิลด์
สถานีต่อ 197ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Safari World
ไปถึง ตรงข้ามซาฟารีเวิลด์ จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามซาฟารีเวิลด์ ไปถึง: