Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามซอยไสว

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามซอยไสว
สถานีต่อ 16, 30, 50, 65, 97, 505ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Soi Sawai, Pump Nam Mun
ไปถึง ตรงข้ามซอยไสว จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามซอยไสว ไปถึง: